Производители

Условия за ползване

 

Общи условия

"ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №131, ЕИК: 030003778, ДДС Номер: BG030003778

 

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки онлайн магазин: www.shop.edimit.comна “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД,  вие приемате без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

 

Собственост над съдържанието

Съдържанието на онлайн магазин: www.shop.edimit.comизразено в  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД , е изрично забранено.

 

Използване на онлайн магазин: www.shop.edimit.com

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД 

 

Забранено е използването на онлайн магазин: www.shop.edimit.com

за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на онлайн магазин: www.shop.edimit.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД   уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

Цени

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в онлайн магазин: www.shop.edimit.com по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока. При допуснати технически грешки в публикуването на онлайн магазин: www.shop.edimit.com,

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя,стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.

 

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  в  Уникредит Булбанк и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

 

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

 

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки срок от 24 часа от генерирането на поръчка.

В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.

В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД .

 

Други

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи и достъпни извън България.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

Отговорност

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен онлайн магазин: www.shop.edimit.com.

“ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на онлайн магазин: www.shop.edimit.com.

 

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Координатите на “ЕДИМИТ ЕКСПОРТ и ИМПОРТ” ООД  са следните:

гр. София

бул. “Цариградско шосе” №131,

АТМ център, офис 206

Тел.: 02/975 37 43; 975 3852

e-mail: office@edimit.com

Количка

Количката е празна.

Валути

Най-продавани

Последни новини